پیشنهاد به دوستان

قیر 10/20

عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق گرمسیری استوایی و عایق کاری و صداگیری و ضربه گیری می باشد.
قیر 10/20
کاراکترهای نوشته شده: