آزمایش های تخصصی

آزمایش تعیین دانسیته به وسیله پیکلومتر ASTM D70
آزمایش تعیین درجه نفوذپذیری ASTM D5
آزمایش تعیین نقطه نرم شدن قیر ASTM D36
آزمایش تعیین کشش پذیری ASTM D113
آزمایش تعیین مقدار کاهش وزنی قیر در اثر حرارات ASTM D6
آزمایش تعیین نقطه اشتعال ASTM D92
آزمایش تعیین درصد حلالیت ASTM D2042
آزمایش SPOT TEST مواد آسفالتی AASHO T-102
آزمایش تعیین ویسکوزیته قیر ASTM D2170
آزمایش تعیین لاب نازک ASTM D1754
آزمایش تعیین مقدار آب موجود در قیر ASTM D95
آزمایش تعیین اسپیتیتی قیر IP213/66T